شماره حساب ها

برای واریز وجه می توانید به ترتیب از شماره حساب، شماره کارت و شماره شبای کارت هایی که در جدول زیر مشاهده می کنید، استفاده نمایید. لطفا پس از واریز وجه، شماره پیگیری را به شماره زیر پیامک و یا تلگرام نمایید. (09019129095)

AmigoGasht_Account3

نام صاحب حساب: سعید سلمانی

تماس با ما